สุขภาพ

Dysarthria: อาการและสาเหตุ

Dysarthria เป็นภาวะที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดและกลืนอย่างถูกต้อง สาเหตุมีหลายประการและการรักษาเป็นแบบสหวิทยาการ